| Grand Hyatt Hong Kong | Hong Kong
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen
| TBA | Bangkok, Thailand
| Live Virtual | Dubai